Kunsthistoricus / auteur / redacteur  / adviseur

PRIVACY STATEMENT

Sander Kletter, gevestigd te Scheemda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Sander Kletter
Torenstraat 6-8,
9679 BP Scheemda
06-51082757
https://www.sanderkletter.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sander Kletter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- E-mailadres, wanner u gebruik maakt van het contactformulier op deze website
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sk@sanderkletter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sander Kletter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, op basis van de wettelijke grondslagen ‘Overeenkomst’ en ‘Gerechtvaardigd belang.’
- Om goederen en diensten bij u af te leveren op basis van de wettelijke grondslag van ‘Overeenkomst’


Geautomatiseerde besluitvorming

Sander Kletter neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sander Kletter) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sander Kletter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Sander Kletter hanteert een bewaartermijn van maximaal twee jaar voor commerciële doelen uit Gerechtvaardigd belang, dit geldt voor uw e-mailadres en eventueel andere persoonsgegevens die wij hebben verkregen via het Contactformulier van deze website. U geeft onderaan dit formulier expliciet toestemming voor de opslag en verwerking van door u verstrekte persoonsgegevens. Sander Kletter hanteert een bewaartermijn van maximaal zeven jaar van door u verstrekte persoonsgegevens, na de laatste transactie of overeenkomst, die u met hem sluit. Dit is het geval als u advies bij hem inwint, iets koopt of een andere dienst afneemt. Sander Kletter moet dit doen in verband met Wettelijke verplichtingen omtrent administratie en belastingwetgeving en op basis van de wettelijke grondslag bij ‘Overeenkomst’.


Delen van persoonsgegevens met derden

Sander Kletter verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sander Kletter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sander Kletter registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, paginabezoekstatistieken en eigenschappen van de door bezoekers gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Sander Kletter de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Voor het meetproces worden enkele cookies gebruikt. Er worden cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst voor het geanonimiseerd gebruik van Google Analytics. Verzamelde gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Zie voor de op deze website gebruikte cookies de tabel hieronder. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Naam Cookie

Gebruik (Cookie wordt geplaatst door bedrijf)

Levensduur

_ga

Geanonimiseerde statistieken (Google)

2 jaar (26 maanden)

_gat

Geanonimiseerde statistieken (Google)

24 uur

_gid

Geanonimiseerde statistieken (Google)

24 uur


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sander Kletter en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sk@sanderkletter.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sander Kletter wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sander Kletter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met sk@sanderkletter.nl